Toneelvoorstelling Fêste Grûn

DATUM: zondag / snein 11 feb. 15.00 oere Ien en Mien yn Goutum

KAARTENwww.jmteaterwurk.nl  en telef. 06-44282677 

Jan Arendz en Marijke Geertsma komme mei gitarist Eddie Mulder
mei de nije foarstelling: Fêste Grûn fan Tjeerd Bischoff 
De foarstelling giet oer Renate, in sjoernaliste út ’e stêd dy’t troch in ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein, in boer fan’t plattelân.  
Se reitsje oan ’e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. 
Rein is widner en wrakselt mei de problematyk fan it hjoed-de-dei ‘boerwêzen’ en de opfolging fan de pleats, dy’t al generaasjes lang yn de famylje is.
Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje. Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. En troch de eagen fan dy oar begjinne sy op ’e nij nei harren eigen libben te sjen. 


Fêste Grûn is in hertstochtlik ferhaal oer leafde en feroaring.

De rezjy is yn hannen fan Bruun Kuijt

——————————————————————————————————–

Jan Arendz en Marijke Geertsma komen samen met gitarist Eddie Mulder met de nieuwe voorstelling:
                                          Fêste Grûn van Tjeerd Bischoff

De voorstelling gaat over Renate, een journaliste uit de stad die door een auto- ongeluk in contact komt met Rein, een boer van het platteland.
Ze raken in gesprek en al snel blijkt, dat zij het samen goed kunnen vinden.
Rein is weduwnaar en worstelt met de problematiek van het heden ten dage ‘boerzijn’ en over de opvolging van de boerderij, die al generaties lang in de familie is.
Renate is getrouwd en worstelt met de veranderingen in haar werk en
haar thuissituatie.
Zij hebben verschillende achtergronden, zijn nieuwsgierig naar elkaar en verliezen zichzelf in de blik van die ander.
En door de ogen van die ander beginnen zij opnieuw te kijken naar
hun eigen leven.
‘Fêste Grûn is een hartstochtelijk verhaal over liefde en verandering’.
Dit alles in de regie van Bruun Kuijt.